Notis Pengumpulan Pekerja

Content Summary

Notis pengumpulan ini harus dibaca bersama dengan Dasar Privasi CPA Australia (Dasar Privasi). Notis pengumpulan ini digunakan untuk sesiapa yang membuat permohonan untuk menjadi pekerja CPA Australia atau yang bekerja dengan CPA Australia termasuk pekerja kontingen.1

Jenis maklumat peribadi yang Kami kumpulkan dan kendalikan

Kami akan mengumpulkan dan menyimpan maklumat dan dokumentasi sokongan yang anda berikan kepada Kami melalui pernyataan minat atau permohonan pekerjaan, termasuk maklumat yang Kami terima dari pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan merekut, yang disediakan oleh referi dan apa sahaja yang mungkin direkodkan semasa atau selepas proses wawancara. 

Sekiranya anda membuat permohonan melalui agensi pengrekrutan, maklumat peribadi anda akan disimpan di pangkalan data mereka.

Semasa proses permohonan, anda boleh memberi kami maklumat peribadi orang lain (cth. nama dan maklumat hubungan untuk referi). Dengan memberikan Kami maklumat peribadi mereka, anda mengesahkan bahawa anda mempunyai persetujuan yang diperlukan untuk berkongsi maklumat peribadi tersebut dengan Kami untuk tujuan yang dinyatakan dalam notis ini. Anda harus memberitahu mereka bahawa anda telah memberikan Kami maklumat mereka dan bahawa mereka boleh mengakses maklumat peribadi mereka yang disimpan oleh Kami dengan menghubungi Pegawai Privasi Kami.

Sekiranya permohonan anda berjaya, maklumat tersebut akan menjadi sebahagian daripada rekod pekerjaan anda yang akan merangkumi semua maklumat lain yang dikumpulkan sepanjang pekerjaan anda dan Kami akan memberikan anda nombor pengenalan pekerja yang unik.

Data kategori sensitif atau khas

Kami hanya akan mengumpulkan jenis maklumat ini dengan persetujuan anda dan apabila perlu untuk memudahkan pekerjaan anda dengan Kami.

Apa yang Kami lakukan dengan maklumat peribadi anda

Selain tujuan yang digariskan dalam Dasar Privasi Kami, Kami boleh mengumpulkan, menggunakan dan/atau menzahirkan maklumat peribadi anda:

 • untuk menilai permohonan dan kelayakan anda untuk bekerja dan, jika berjaya, menguruskan pekerjaan anda dengan Kami
 • untuk menentukan dan memproses gaji anda dan hak lain
 • untuk menyokong anda dalam kerja anda dengan Kami
 • untuk memberitahu anda mengenai kemudahan dan perkhidmatan yang tersedia untuk anda sebagai pekerja
 • untuk mengendalikan proses dan pengaturan tadbir urus, tatatertib, keluhan dan jaminan kualiti;
 • untuk tujuan sekunder yang anda harapkan secara wajar dari Kami untuk menggunakan atau menzahirkan maklumat peribadi anda, dan
 • untuk tujuan yang anda persetujui atau sebagaimana yang diizinkan oleh undang-undang.

Sekiranya permohonan anda tidak berjaya, Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda dikendalikan menurut dasar penyimpanan rekod Kami. Sekiranya anda ingin mengeluarkan maklumat peribadi anda dari rekod Kami, sila hantarkan e-mel kepada people&[email protected] dengan baris subjek "Buang dari rekod".

Kami akan mendapat persetujuan anda untuk penggunaan khusus maklumat peribadi anda yang tidak dilindungi oleh notis pengumpulan ini atau Dasar Privasi Kami.

Dengan siapa Kami mengongsi maklumat peribadi anda

Kami boleh menzahirkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga termasuk yang berikut:

 • institusi kewangan, skim persaraan dan organisasi yang anda pilih yang menyediakan pembungkusan gaji atau faedah pekerja kepada pekerja yang layak dan mengambil bahagian
 • jabatan kerajaan seperti Pejabat Percukaian Australia, Centrelink, Jabatan Perindustrian, Inovasi, Sains, Penyelidikan dan Pendidikan Tinggi, dan Jabatan Imigresen dan Kewarganegaraan atau setaraf antarabangsa mereka
 • penyedia perkhidmatan yang dikontrak digunakan untuk melakukan perkhidmatan bagi pihak Kami seperti pengambilan dan perkhidmatan pemeriksaan latar belakang
 • sekiranya berlaku kecemasan, anggota polis, pegawai perubatan atau hospital, perkhidmatan kecemasan awam, wakil sah anda atau orang hubungan kecemasan yang dicalonkan, atau orang lain yang dinilai perlu untuk bertindak balas terhadap kecemasan.

Perkara di atas mungkin melibatkan pemindahan maklumat peribadi anda ke luar Australia atau negara anda tinggal seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi Kami.

Hubungi Kami

Sila hubungi Pegawai Privasi Kami jika anda mempunyai pertanyaan mengenai pemberitahuan pengumpulan privasi ini melalui:

 • e-mel: [email protected]
 • telefon: 1300 73 73 73 dalam Australia), +61 3 9606 9677 (di luar Australia)
 • mel: CPA Australia, Level 20, 28 Freshwater Place, Southbank, Victoria 3006, Australia.

Anda berhak untuk meminta akses dan membetulkan maklumat peribadi yang Kami menyimpan mengenai anda. Sila rujuk Dasar Privasi Kami untuk maklumat lebih lanjut.

 

Kemas kini July 2021.

 

1 Pekerja kontinjen adalah pekerja yang bertugas untuk menambah tenaga kerja teras CPA Australia untuk memberikan penghantaran dan / atau perkhidmatan tertentu untuk jangka masa yang terhad. Jenis pekerja kontinjen yang berlainan merangkumi Agensi pekerja sementara / kontraktor, perunding, pekerja magang, pengalaman kerja, kontraktor bebas - Pty Ltd / entiti korporat atau peniaga individu (mungkin memegang ABN).